A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | Z

A

Zpět na začátek

Absorpce #
Příjem látky (plynu, kapaliny nebo iontů) do jiné látky (například: rostliny), tvorba produktu v rámci jiného produktu.
Adsorpce #
Proces, kdy se molekuly plynu nebo kapaliny připojují k povrchu.
Adult (dospělý) #
Tkáň, nebo část rostliny, která je schopna tvořit květové tkáně.
Antiseptika #
Protimikrobiální látky, které se používají na živé tkáně pro snížení rizika infekce.

B

Zpět na začátek

Bezpůdní médium #
Médium bez minerální půdy, ale projevující vlastnosti podobné minerální půdě. Je na organické bázi a přispívá k růstu a vývoji rostlin.
Buňka #
Nejmenší část živého organismu, která může žít samostatně.

C

Zpět na začátek

COGr #
Substrát vyrobený z kokosových granulí.

D

Zpět na začátek

Dlouhodenní rostliny #
Obvykle se odkazuje na zahájení květu. Rostlina, která vyžaduje určitou dobu bez světla, která je kratší, než množství času, kdy je vystavena světlu. Tím indukuje tvoření květu.
DNA #
Struktura proteinů, která je uložena v každé buňce. Obsahuje vlastnosti živého organismu.
Drenáž (odvodnění) #
Odstranění vody z jiné látky, buď přírodní cestou (gravitace) nebo jinými prostředky.

E

Zpět na začátek

EC #
Elektrická vodivost. Rychlost elektronů skrz materiál. Může být použito k určení koncentrace iontů (například koncentrace solí) v daném vzorku vody.
Ekologické živiny #
Živiny vázané na organickou strukturu, která přichází přímo z živých forem.
Enzym #
Proteinové molekuly velmi specifické funkce, produkované a obvykle nalezitelné v živých buňkách, které působí na specifické substráty (molekuly specifické pro konkrétní molekuly enzymu), aby změnily nebo tvořily specifické produkty; Katalyzátor pro biochemické reakce.

F

Zpět na začátek

Fotoperioda #
Množství času, kdy je rostlina vystavena světlu, což reguluje funkce a formy živé tkáně.
Fotosyntéza #
Světlem řízený chemický proces, který převádí oxid uhličitý a vodu na velmi jednoduché organické sloučeniny a energeticky bohaté molekuly, využívané rostlinami a jednoduchými bakteriemi, aby vytvořil sacharidy a řídil množství buněčných aktivit na základní molekulární úrovni.
Fruktifikace (rozkvět) #
Formování květů.

G

Zpět na začátek

Granule #
Velikost materiálu, který je trochu větší než prášek, například cukr. Práškový cukr je používaný na cukroví, granulovaný (krystalový) najdeme v cukřence.

H

Zpět na začátek

Hormon #
Látka, která působí na specifické systémy, orgány nebo buňky, aby ovlivnila nebo změnila růst, jako Auxin, který způsobuje, že se buňky prodlužují a mění formu.
Huminové a fulvic kyseliny #
Specifické organické kyseliny
Hydroponie #
Věda o pěstování rostlin v roztocích bohatých na živiny a v inertním materiálu, místo toho, aby byly v půdě.

CH

Zpět na začátek

Chelát #
Organická struktura, která obsahuje volně vázaný kovový prvek a předchází tím oxidaci. Pokud například železo zoxiduje, již nemůže být přijato do rostliny.
Chelatační činidlo #
Speciální molekula, která se spojuje s kovem tvoří volně vázaný produkt, který je v podstatě souborem, který volně navazuje kov z vnějšího vlivu. Je obvykle organické.
Chlorofyl #
Zelený pigment, který je obsažen téměř v každé rostlině. Je nezbytný pro fotosyntézu v tom, že zachytí foton světla a přenese tuto energii na chemickou reakci.

I

Zpět na začátek

Inertní médium #
Médium, které nepřidává ani neubírá živné prvky z živného roztoku.
Ion #
Prvek v roztoku s elektrickým nábojem, většinou tvořen z (živných) solí.

K

Zpět na začátek

Kapilarita #
Schopnost vlákna nasáknout vodu, vzpírá se gravitaci. Dá se přirovnat k sání.
Kapková závlaha #
Aplikování vody nebo roztoku s hnojivem velmi pomalou rychlostí, která umožňuje celkovou absorpci roztoku v kořenovém médiu rostlin, obvykle se provádí prostřednictvím velmi malých trubiček, které se oddělí z větších trubic.
Klon #
Výsledná sazenice nebo nová rostlina, vyplývající z nepohlavně produkovaných buněk, které se nemění v konkrétní typy tkání, typicky z jediné buňky.
Kokosové vlákno #
Přírodní vlákno ze slupky kokosu.
Krátkodenní rostliny #
Obvykle se odkazuje na zahájení květu. Rostlina, která vyžaduje určitou dobu bez světla, která je delší, než je množství času, kdy je vystavena světlu. To indukuje tvorbu květů.
Květová fáze #
Fáze, kdy rostlina tvoří květy.
Květová fáze #
Fáze, kdy je rostlina uvedena do květové struktury.

M

Zpět na začátek

Makro-živiny #
Specifické atomy, známé jako živiny, které jsou potřebné živými složkami ve velkých množstvích, jako je dusík, fosfor, draslík, vápník a fořčík, který zahrnuje ne-minerálních živiny uhlíku, kyslíku a vodíku. Jsou měřeny jako celkové procento.
Metabolismus #
Sada biochemických procesů, které probíhají v buňkách organismů k udržení života.
Metabolity (sekundární) #
Produkty buněčného metabolismu, které jsou formovány po hlavních metabolitech, z rozkladu nebo zužitkování hlavními metabolity, nebo ze "zbytků" z produkce hlavních metabolitů v určité systémy.
Mikro-živiny #
Specifické atomy známé jako živiny, které jsou potřebné ve velmi malých množstvích, jako je železo, chlór a molybden. Měřené jsou v ppm (parts per million).
Mikroorganismus #
Organismus, který nepatří mezi zvířata nebo rostliny. Jsou to například kvasinky, plísně a bakterie.
Minerál #
Přirozeně se vyskytující, homogenní anorganická pevná látka s určitým chemickým složením a charakteristickou strukturou. V zemědělství jsou anorganické prvky, jako je vápník, železo, draslík, sodík, nebo zinek, nezbytné pro výživu lidí, zvířat a rostlin.
Juvenile (mladistvý) #
Tkáň, nebo fáze rostliny, která je neschopna se měnit do květové formy tkáně.
mS/cm #
Měrná jednotka EC, (milli Siemens per centimeter); proudu nebo průtok elektronů v roztoku.
Mykorhiza #
Skupina symbiotických hub (houby, které spolupracují s různými biologickými druhy), které tvoří specifické vztahy s kořenovými buňkami rostlin, což usnadňuje absorpci vody a živin.

N

Zpět na začátek

NFT #
Nutrient Film Technique. Hydroponická technika, kdy mělký proud vody obsahuje všechny rozpuštěné živiny potřebné pro růst rostliny.

O

Zpět na začátek

Odliv a příliv #
Forma hydroponie, ve které hydroponický roztok zaplaví systém a poté se nechá pomalu odplavovat.
Oligosacharid #
Relativně malý počet (2 - 10) spojených monosacharidů, nebo jednoduchých cukrů, které tvoří polymer, nebo řetěz podobných molekul.
Organické živiny #
Živiny vázané na organickou strukturu tvořenou uhlíkem, vodíkem a kyslíkem.

P

Zpět na začátek

Pelety keramzitu #
Inertní pěstební substrát vyrobený z malých tvrdých pálených hlíněných kuliček.
Perlit #
Inertní substrát, který je tvořen z vápence a vyroben tepelným procesem do podoby popkornových granulí (kuliček).
pH #
Měří kyselost nebo zásaditost roztoku, je to záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů v roztoku. Stupnice je 1 – 14, přičemž 1 je kyselý, 14 je zásaditý a 7 je neutrální.
Potting mix (substrát) #
Médium, ve kterém jsou kořeny rostlin pěstovaných v nádobě ukotveny, je směsí organických a anorganických materiálů
Pufrování #
Minimalizace extrémního kolísání pH v roztoku.
Pufrovací činidlo nebo roztok #
Roztok na bázi vody nebo kapalný roztok, který obsahuje slabou kyselinu a její konjugovanou zásadu, nebo slabou zásadu a její konjugovanou kyselinu. Používá se ke snížení vlivu kyselin a zásad, které se přidávají do roztoku pro minimalizaci kolísání pH.

R

Zpět na začátek

Reverzní osmoza #
Proces, ve kterém velmi jemný filtr zastaví minerály specifické velikosti od průchodu. Tento proces odstraňuje soli z vody.
R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Holandská značka kvality a centrum znalostí pro pěstování na organických substrátech.
Recirkulační systém #
Systém, ve kterém je voda po odvodnění (drenáži) vrácena do kořenového systému.
Rockwool #
Inertní substrát tvořený čedičem a vyráběný tavícím postupem do vláken.
Rostliny fotoperiodicky necitlivé (neutrální) #
Obvykle se odkazuje na zahájení květu. Rostlina, která nemá žádnou zvláštní potřebu být (nebo nebýt) vystavena na světle, což by mělo za následek změnu rozvoje tkání, které navozují tvorbu květů.
Rostliny kombinované fotoperiody #
Obvykle se odkazuje na zahájení květu. Rostlina, která vyžaduje určitou dobu pobytu v podmínkách krátkého dne a v podmínkách dlouhého dne, s cílem přimět rostlinu kvést. Řadí se mezi ně například salát a další, které navozují tvorbu květů.
Rozmnožovací médium #
Speciální substrát pro řízky a semenáčky.
Run-to-waste #
Systém, ve kterém drenáž není znovu použita, ale je odvedena ven ze systému.
Růstová fáze #
Fáze, kdy rostlina roste. Ve většině případů předchází květové fázi.

Ř

Zpět na začátek

Ředění #
Proces výroby roztoku, jako je například slabší nebo méně koncentrovaná výživa, přidáním dalšího rozpouštědla (tj. Voda).
Řízek #
Nepohlavní rozmnožování rostlin odebraných od špičky, obsahující meristém jako jeden terminál nebo axilární pupen.

S

Zpět na začátek

Stopový prvek #
Prvek, který musí být přítomen v živinách organismu pro jeho růst a funkci, ale je potřeba velmi malé množství. Obvykle je množství vyjádřeno v částech na milion (ppm).
Substrát #
Médium, ve kterém se mohou tvořit kořeny a rostlina je zde schopna vzpřímeně stát.
Systém enzymů #
Všechny reakce v rostlině, které jsou vyvolané enzymy. Může se také vztahovat na skupinu enzymů složenou z mnoha různých molekul enzymů, které působí v návaznosti na redukci (zmenšení) komplexní molekuly, jako je celulóza, k jednoduché složce, jako je základní molekula glukózy, nebo k vybudování nové molekuly, nebo jiné změny, které se vyskytují uvnitř buněk.

T

Zpět na začátek

TERRA #
Viz Potting mix
Trichoderma #
Skupina příbuzných hub. Většina Trichodermy chrání rostliny proti škodlivým houbám tím, že se jimi živí. K dispozici je také "špatná" Trichoderma, která se živí naopak prospěšnými houbami.

U

Zpět na začátek

Uzavřený hydroponický systém #
Hydroponický systém, ve kterém drenáž není odvedena pryč ze systému, ale je znovu použita.

Z

Zpět na začátek

Závlaha #
Aplikace živin, nebo jiných ve vodě rozpustných produktů, prostřednictvím zavlažovacího systému.
Zavlažování #
Umělá aplikace vody do půdy nebo substrátu.
Zemitá směs #
Médium, ve kterém jsou kořeny pěstované rostliny ukotveny, sestávající ze směsi organických a anorganických materiálů.