V recirkulačních hydroponických systémech může pH i EC kolísat více, než při run-to-waste metodě. Proto je důležité pravidelně kontrolovat tyto hodnoty. Ale pozor, při vývoji hydroponických hnojiv CANNA AQUA jsme vám to ulehčili. Pojďme se na to podívat!

Měřičem elektrické vodivosti (EC metrem) můžeme měřit koncentraci rozpuštěných solí a potažmo také celkový obsah rozpuštěných minerálních živin v roztoku. V recirkulačních systémech se ale na naměřené hodnoty nemůžeme 100% spoléhat na delší dobu. To proto, že některé složky se v živném roztoku vytvářejí, zatímco jiné se zároveň rozpouštějí a spotřebovávají je kořeny. Hodně to závisí na rostlinách, teplotě i kvalitě vstupní vody (viz. graf Kolísání hodnot níže).

Doporučujeme pěstování začít s EC o 0,8 až 1,0 vyšší, než je EC vstupní vody. Nezbytné je hodnotu postupně zvyšovat až na max. o 1,3 až 1,7 vyšší (čímž se dostaneme na finální hodnoty EC kolem 2,0). Abychom mohli včas a správně zasáhnout, musíme pravidelně kontrolovat nejen hodnoty pH a EC živného roztoku, ale sledovat i samotné rostliny. Ideální pH se v hydroponických systémech pohybuje v rozmezí od 5,2 do 6,2.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA
Graf ukazuje, jak se hodnota pH v průběhu pěstebního cyklu s hnojivy CANNA AQUA mírně mění. To je přirozené a regulované díky schopnostem hnojiva. Hodnota pH během celého cyklu pěstování (s výjimkou několika prvních dní) se pohybuje v rozmezí od 5,2 do 6,2. Nebylo tedy nutné hodnotu pH nijak upravovat.

Stabilní hodnoty pH

Stabilní hodnoty pH jsou zásadní pro zajištění optimální dostupnosti živin pro rostliny. Porovnáme-li systémy run-to-waste s recirkulačními systémy pěstování, zjistíme, že hodnota pH v recirkulačních systémech kolísá mnohem výrazněji, a proto je třeba ji také bedlivěji sledovat. K tomuto kolísání dochází i proto, že kořeny vylučují specifické látky ovlivňující hodnotu pH živného roztoku. Tento vliv závisí mj. na fázi vývoje rostliny, jejím stavu, složení živného roztoku a vstupní vody.

Ve fázi růstu rostliny obvykle způsobují, že pH živného roztoku stoupá. Děje se to proto, že v této fázi mohou kořeny vylučovat poměrně velké množství prvků, které hodnotu pH zvyšují. Ve fázi květu se děje opak: kořeny produkují kyselé látky, které způsobují, že hodnota pH živného roztoku klesá.

Hnojiva CANNA AQUA jsou upravena pro jednotlivé fáze rostliny (vegetativní a generativní) a zajišťují, aby hodnota pH zůstávala v optimálním rozmezí. Dosahujeme toho díky speciálním stabilizátorům pH v našich hnojivech.

Kvalita vody a pH

Na hodnotu pH mají během pěstování vliv také stopové prvky obsažené ve vodě. V oblastech s tvrdou vodou (s vysokým obsahem sody a vápníku) má po přípravě živného roztoku pH tendenci se zvyšovat. Pokud ale živný roztok připravíte s nižší hodnotou pH (5,2-5,3), neutralizuje se více sody a hodnota pH pak už nemá takovou tendenci růst.

V oblastech s měkkou vodou (stejně tak voda z reverzní osmózy s nulovým obsahem vápníku či sody) je mnohem pravděpodobnější pokles hodnoty pH. To proto, že měkká voda má nižší pufrovací kapacitu (buffer) než tvrdá voda, a to je také důvod, proč doporučujeme v oblastech s měkkou vodou připravovat živné roztoky s vyšší hodnotou pH (5,8-6,2).

Tento článek o kvalitě vody vysvětluje všechno pěkně do podrobna.

Pokud je hodnota pH příliš nízká, snadněji se rozpouštějí některé složky živného roztoku jako železo, mangan nebo toxický hliník, které mohou rostlinu poškozovat v důsledku nadbytku živin. V případě příliš nízké hodnoty pH je dobré ji zvýšit pomocí korektorů pH. Další možností je použít produkty s obsahem sody, tím zvýšíte nejen hodnotu pH, ale také pufrační kapacitu roztoku.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA
Vstřebávání jednotlivých živin rostlinami přímo souvisí s hodnotou pH živného roztoku.

Ovlivňování hodnoty pH

Kolísání pH je přirozené a vyšší či nižší hodnoty napomáhají vstřebávání různých živin. Proto nedoporučujeme udržovat hodnotu pH striktně na stále stejné úrovni. S dobrým živným roztokem a hodnotou pH v rozmezí od 5,2 do 6,2 by neměly nastat žádné problémy s výživou rostlin. Pokud by hodnota pH na několik málo dní klesla pod 5,0 nebo naopak stoupla nad 6,4, doporučujeme pH manuálně upravit nebo změnit složení živného roztoku.

Používáte-li hnojivo CANNA Aqua Vega i po změně fotoperiody na 12/12 a hodnoty pH klesnou příliš nízko, doporučujeme přejít na květové hnojivo CANNA Aqua Flores (hnojivo Flores je méně kyselé; rostlina pak bude dostávat živiny, které jsou nejvhodnější ve fázi květu). Je-li hodnota pH příliš nízká, zvyšte ji přidáním přípravku CANNA pH+ (Pro).

Jak vidíte, s trochou odborných poznatků není důvod se cirkulační hydroponie obávat. Má potenciál přinášet mimořádné výsledky!

Štítky :