V tomto článku se podíváme na pH a kyselost, která pěstitelům často poškozuje rostliny. Jak kyselé pH může vznikat a jak tomu předcházet?

Co vlastně je kyselost a pH?

Kyselé pH je nezbytná pro život na Zemi. Kyselost často určuje vlastnosti, vstřebatelnost a rozpustnost mnoha látek. Na pH jsou přímo závislé i procesy v našem těle, jako enzymy nebo kvalita krve a stejně důležité je pH v oblasti kořenů pro rostliny.

PH udává kyselost nebo zásaditost roztoku a jeho pH se obvykle pohybuje mezi 0 a 14:

  • roztok s hodnotou pH mezi 0 až 7 je kyselý
  • pH 7 až 14 se považuje za zásadité
  • pH kolem 7 = neutrální (např. lidská krev)

Čistá voda při pokojové teplotě má pH 7, ale pH vody z vodovodu je obecně o něco vyšší kvůli přítomnosti vápníku.

Proč je pH pro rostliny tak důležité?

Rostliny potřebují k životu celou řadu živin a umí je využít pouze ve specifické chemické vazbě. Tato chemická podoba živin je z velké části závislá právě na pH v kořenové zóně. Pokud je pH příliš nízké (kyselé pH), určité živiny (např. vápník, hořčík nebo fosfor) nejsou kořenům dostupné. To se postupně projeví na listech a celkové vitalitě rostliny.

Optimální pH pro využitelnost většiny důležitých živin je v rozmezí 5 - 6, v případě půdních substrátů se horní hranice pohybuje až k hodnotě 6,5.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA
Obrázek ukazuje míru dostupnosti jednotlivých živin v závislosti na pH.

Faktory ovlivňující pH v substrátu

Jedním z nejdůležitějších faktorů určujících hodnotu pH v roztoku nebo v substrátu je jeho pufrovací kapacita. Je to jakási "vyrovnávací paměť" či síla udržet pH blízko neutrální hodnotě a vyrovnávat výkyvy.

Například pokud do 1 litru vody z vodovodu (která má pH 7) přidáte kapku kyseliny, sníží se pH jen minimálně. Pokud ale tu stejnou kapku přidáte do 1 litru demineralizované vody (destilovaná voda, reverzní osmóza) hodnota pH okamžitě výrazně klesne. Důvodem je, že voda z vodovodu obsahuje hydrogenuhličitan, zatímco demineralizovaná voda nikoli. Demineralizovaná voda totiž neobsahuje žádný bikarbonát, který je nejdůležitější pufrovací látkou pro hodnoty pH mezi 5,5 a 7,5 ve vodě.

Množství kyseliny, které je zapotřebí k dosažení správné kyselosti živného roztoku lze proto odvodit na základě obsahu bikarbonátu (hydrogenuhličitanu). Jeho obsah je obecně vodárnami udáván v miligramech na litr.

Obrovský vliv na pH substrátu má samozřejmě pH živného roztoku, který pěstitel přidává. Proto je naprosto zásadní mít pH pod kontrolou a dodržovat správné hodnoty pro konkrétní pěstební metodu.

Tip: Pokud pěstujete s organickými hnojivy, k úpravě pH používejte přírodní roztoky na bázi přírodních kyselin, jako je CANNA Organická kyselina. Ty jsou šetrné k půdní mikroflóře, která je při organickém pěstování mimořádně důležitá.

Schopnost substrátu udržovat pH

V substrátu závisí pufrovací kapacita a kyselost na jeho složení. Přítomnost organického materiálu, vápníku a hydrogenuhličitanu obecně určuje pH. Jíl vždy obsahuje uhličitan vápenatý a má relativně vysokou hodnotu pH, kterou je obtížné změnit, zatímco neupravená rašelina a písčité půdy jsou příliš kyselé.

Kvalitní substráty vyrobené specificky pro rychle rostoucí rostliny a intenzivní hnojení (např. CANNA Terra Professional Plus a BIOCANNA Terra Plus nebo kokosový substrát CANNA Coco Professional Plus) jsou speciálně upravené tak, aby měly vysokou pufrovací schopnost a udržovaly optimální pH po celý pěstební cyklus. To je velmi důležité, protože většina hnojiv má kyselou reakci a mají tendenci pH v substrátu snižovat.

Samotná rostlina může mít také vliv na kyselost. Kořeny umí vylučovat buď kyselé nebo zásadité látky (exsudáty) v závislosti na stádiu vývoje plodiny, dostupných živinách, rozdílech v teplotě kořenů a intenzitě světla. Je tedy jasné, proč může pH kořenového prostředí neustále kolísat.

Podrobněji se této tématice věnujeme v tomto článku.

Měření pH v substrátu

Znát aktuální pH (i EC) v substrátu, to jsou pro pěstitele mimořádně užitečné údaje. Je to vlastně jediný spolehlivý způsob, jak určit optimální dávkování živin a odhalit případné nedostatky. Měření hodnot v substrátu věnujeme celý samostatný článek, který vám dá i podrobný návod jak na to.

Štítky :