Víte, jak je to s tvrdostí vody, a jak to může zásadně ovlivnit pěstování rostlin? V tomto článku vysvětlíme vše, co by pěstitel měl o tvrdé i měkké vodě vědět a podle toho připravovat živný roztok pro rostliny.

Tvrdost vody je ovlivněná obsahem rozpuštěných iontů, nejběžnějí vápníku a hořčíku. To může být umocněno přítomností rozpuštěného oxidu uhličitého (CO2) v podobě uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů. Měkká voda může být definována podle obsahu rozpuštěných látek jako 60 mg/l a méně, voda nad 120 mg/l se už považuje za tvrdou (voda v tomto rozmezí je definována jako mírně tvrdá).

Co to znamená pro pěstitele? Cokoliv rozpuštěné ve vodě bude reagovat s dalšími prvky, které jsou přidány do vody (hnojiva), nebo s tím, s čím voda přijde do styku (hydroponické zařízení). Tvrdá voda může způsobovat usazeniny na vašem vybavení a tvrdost také zvyšuje chemickou reaktivnost vody zejména pokud jde o pH. V typickém případě tvrdá voda pochází z podzemních zdrojů, které byly vystaveny po delší dobu minerálním horninám (pramenitá a studniční voda).

Na druhé straně měkká voda méně ovlivňuje pěstební vybavení a poskytuje „nepopsaný list“ pro chemické reakce. Měkká voda typicky pochází z povrchových vod - řek, potoků a jezer - nebyla vystavena styku s ložisky minerálů. Může také pocházet z vyčištěné vody, kde většina iontů byla odstraněna, nebo nahrazena monovalentními prvky (např. sodík) pomocí zařízení pro změkčování vody (nepříliš vhodné pro pěstování).

TDS , EC a tvrdost vody

EC – Electric Conductivity je ukazatel vodivosti – čím více látek je ve vodě rozpuštěno, tím lépe vede elektřinu. Toho se využívá pro měření koncentrace minerálních hnojiv a dalších rozpuštěných látek.

Je ale důležité nezaměňovat EC s tvrdostí nebo měkkostí vody. Tvrdost je funkcí multivalentních iontů, jako je Ca2 + a Mg2 +, a ne monovalentních iontů, jako je Na + a Cl +. Neexistuje žádná přímá souvislost mezi TDS nebo elektrickou vodivostí (EC) a tvrdostí vody. Můžete si být jistí, že voda je tvrdá, pokud víte, že všechna elektrická vodivost pochází výhradně z Ca, Mg nebo jiných vícemocných iontů. Na druhou stranu – v případě vody z obecních vodovodů se podle EC lze většinou orientovat.

Tvrdost vody nemusí mít přímou souvislost s EC, ale v případě vody z obecních vodovodů se podle EC většinou lze řídit. Pro pěstování s produkty CANNA rozlišujeme vodu hlavně podle tvrdosti. Typicky jde o upravenou vodu z obecního vodovodu:

Normální voda (EC 0,4 - 0,5)
Ideální voda pro pěstování a použití s hnojivy CANNA. Obsahuje dostatek rozpuštěného vápníku, hořčíku (obvykle i hydrogenuhličitanu).

Měkká voda (EC < 0,4)
Obsahuje málo rozpuštěných minerálů. Přidejte potřebné množství CANNA CalMag Agent pro dosažení EC 0,4 a teprve poté přimíchejte hnojiva. Voda upravená reverzní osmózou má EC téměř nulové – je potřeba přidat plnou dávku CANNA CalMag Agent.

Tvrdá voda (EC > 0,5)
Obsahuje příliš mnoho rozpuštěných minerálů a/nebo hydrogenuhličitanu. Doporučujeme ji naředit vodou z reverzní osmózy na úroveň EC 0,4 a teprve poté přidávat hnojiva.

Image
Hard water and soft water
Hodnota EC ne vždy vypovídá vše o kvalitě vaší vody. Někdy může být tvrdá voda s EC 0,5 stále v pořádku, zatímco jiná voda se stejným EC může být pro vaše rostliny špatná , protože obsahuje různé soli a chemikálie.

Vztah mezi prvky

Kdykoliv v pěstebním systému vzniká teplo, zvyšuje se tvorba uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého, čímž dochází k usazení nerozpustných sloučenin na vnitřní straně čerpadla, potrubí, hadic i pěstebního média. V konečném důsledku to vede k omezení toku, blokování kapačů, vyhoření čerpadla, atd.

Potenciální problém s tvrdou vodou spočívá v tom, že již obsahuje znatelné množství minerálů – čím je voda tvrdší, tím více vápníku a hořčíku je k dispozici. To samozřejmě ovlivňuje složení výsledného živného roztoku po přimíchání hnojiva. Čím více vápníku a hořčíku v roztoku je ve vztahu k jiným prvkům (např. draslík a fosfor), tím méně mohou být tyto prvky k dispozici, takzvaně se uzamknou. Pozitivní ionty Ca2 + a Mg2 + navíc zvyšují pH roztoku, a je zapotřebí více kyseliny pro snížení pH.

Opačný problém představuje příliš měkká voda, která neobsahuje dostatek vápníku a hořčíku. Hnojiva CANNA jsou vyvinuta tak, aby dokonale fungovala s “normální vodou” (optimální EC v případě kohoutkové vody je 0,4 - 0,5).

Tabulka - limitní hodnoty rozpuštěných látek

Doporučené horní limity obsažených látek a hodnot pro vodu použitou při pěstování ve skleníku.

Image
Hard water and soft water

Zmírnění úrovně tvrdosti

Existuje několik řešení pro zmírnění úrovně tvrdosti vody, ale mezi nejčastější a nejlépe dostupné patří tyto:

1. Chemické změkčování vody. Změkčování vody zahrnuje zaplavení vody monovalentními ionty, typicky hydroxidu sodného, který redukuje vápník a snižuje tvrdost vody. To je skvělé pro praní prádla a pro mytí, ale ne pro zalévání rostlin a k pití!

2. Úprava pomocí Reverzní Osmózy (RO) je proces, při kterém je voda z kohoutku nucena projít skrz filtr s řadou membrán s mikroskopickými póry, které blokují molekuly a atomy nad určitou velikost. RO odfiltruje vápník a další větší prvky a účinně snižuje tvrdost vody. Také odstraní většinu dalších prvků, včetně škodlivých molekul, iontů sodíku a většinu ostatních iontů. Tím se účinně snižuje celkový obsah rozpuštěných pevných látek a výrazně se sníží EC. Nicméně vyžaduje to instalaci a údržbu filtru pro RO. Používání čisté vody z RO není nutné, ale může vyřešit situaci se zcela nevhodnou vodu, nebo lze použít RO vodu k ředění příliš tvrdé vody.

Pokud používáte pro zalévání čistou vodu z RO, je potřeba přidat CANNA Calmag Agent aby se doplnila hladina důležitých minerálů na optimální úroveň.

CANNA (i další renomovaní výrobci hnojiv) bere v potaz tvrdost vody a její vztah k různým metodám pěstování. Např. v případě organických hnojiv BIOCANNA lze stále tvrdou vodu použít, protože pěstování v substrátu s organickými hnojivy dává velkou kapacitu pro samoregulační procesy. V hydroponii ale panuje mnohem křehčí rovnováha. Proto naše řada CANNA HYDRO přichází ve dvou variantách - pro tvrdou i měkkou vodu. To je náš recept na dokonalé výsledky.

Voda a pěstební systémy

Pro recirkulační hydroponii se doporučuje pouze měkká voda, a navíc pouze za použití inertních pěstebních médií. Můžete použít například čistou vodu z RO filtru (upravenou následně pomocí CANNA Calmag Agent). Recirkulační systém musí být schopen se vypořádat nejen s tvrdostí vody, ale i dalšími látkami dodávanými ve vodě z vodovodu nad rámec toho, co je přidáváno s hnojivy. Je nejlepší používat specifická hnojiva vyvinutá pro vofu vodovodu s hodnotami EC ne větší než 0,3 - 0,4 mS/cm a zároveň poskytují určitou pufrační kapacitu pro kontrolu pH v systému (například CANNA AQUA).

Další metoda v pěstebních systémech je run-to-waste systém, kde živiny smíchané v nádrži se přivádí rostlinám a přebytek se nechá odtéct. V tomto systému je důležitá regulace pH nejen při míchání, ale také udržení pH v nádrži s uskladněným roztokem v průběhu času. To minimalizuje pH výkyvy a zároveň zabraňuje tvorbě nerozpustných sloučenin. V měkké vodě je také méně iontů vápníku a hořčíku, a ty musí být doplněny nebo nahrazeny, aby bylo dosaženo správného poměru iontů. Pokud se chcete vyhnout starosti o složení živin, měli byste zvolit hnojiva, které mají verzi jak pro měkkou, tak pro tvrdou vodu (jako je CANNA HYDRO).

Jak vidíte existuje mnoho aspektů, které ovlivňují kvalitu vody a vše může mít vliv na vaše rostliny. Důležité je nejen celkové množství rozpuštěných iontů, ale také poměr těchto prvků k sobě navzájem. Pak do hry vstupují hnojiva, která do vody přidáte. Tím se obsah a poměr minerálů změní, přičemž mohu nastávat i reakce mezi nimi. V konečném důsledku to vše ovlivní vaše rostliny. Hnojiva musí být navrženy a přizpůsobeny v souladu s vodou, kterou pěstitel používá a stejně tak s pěstebním médiem. Hnojiva CANNA vám to vše dělají tak snadné, jak jen to jde.

Štítky :