Většina z nás někdy o konopí hovořila se svými rodiči. Já jsem měl poměrně brzy příležitost otevřeně mluvit s rodiči o svém užívání konopí. Moje matka často vyjadřovala znepokojení nad mou konzumací této neregulované drogové látky: „Jak víš, co v tom je? Co když dostaneš nějakou, která je okořeněná andělským prachem nebo něčím podobným?", opakovala často. Pokaždé jsem odpovídal, že konopí funguje dobře tak, jak je, a že by bylo nákladné do něj přidávat jiné drogy. Popravdě řečeno jsem to nemohl vědět jistě. Bylo to totiž dvě dekády před nástupem soukromých laboratoří na testování konopí, kterých je dnes ve Spojených státech nepočítaně, a kterých přibývá i v mnoha dalších zemích.

Ukázalo se, že matčiny obavy o kontrolu kvality konopí nebyly neopodstatněné. Ačkoli doping (přidávání jiných drog do konopí) není ničím neslýchaným, v dnešní době je vzácností. Co bohužel vzácné není, je kontaminace konopí jinými látkami z neznalosti nebo omylem. Tyto kontaminanty mají rozmanitou podobu a odlišné účinky na lidský organismus.

Kontaminanty definujeme jako „polutanty nebo jedovaté látky, které něco znečišťují". Najdeme spoustu dalších definic, ale mně se líbí tato, protože mluví o čistotě i jedovatosti. Kontaminant je cokoli, co snižuje čistotu konopného produktu nebo svou přítomností produkt zamoří. Slovem kontaminant lze popsat cizorodé složky nebo látky nepřirozené povahy. V tomto článku však mezi ně zahrnuji také složky konopných produktů přírodního původu, které snižují jejich kvalitu nebo hodnotu.

Při určování toho, zda určitá složka konopného produktu je či není kontaminantem, je nutné přihlédnout k povaze konečného produktu. Pokud infuzujeme čokoládu, nelze přírodní vosky v konopném extraktu považovat za kontaminant, protože čokoláda je z velké části již složena z vosků. Chlorofyl je například považován za kontaminant v dabovatelných nebo vaporizovaných extraktech. Naopak se zelenými palicemi nebo černým hašišovým olejem (jako poživatinou) nemá nikdo problém i přes jejich vysoký obsah chlorofylu. Ten se u většiny extraktů určených k dabování projevuje světlým zbarvením a je odpovědný za zelenou barvou celých květů konopí.

Obecně můžeme látky uvedené v tomto článku rozdělit do čtyř kategorií: Kontaminanty přírodního původu (např. rostlinné chromofory a mikrobiální kontaminanty), jedy (např. těžké kovy, radionuklidy a pesticidy), aditiva a produkty spalování. V tomto článku se zaměříme na některé z nejhorších znečišťovatelů a nabídneme několik řešení.

Image
Původ kontaminantů v konopí a konopných produktech

Kontaminanty přírodního původu: Mikroby a rostlinné látky

Konopí obsahuje mnoho přirozeně se vyskytujících mikrobů, které jsou pro rostliny prospěšné a nijak je neohrožují. Tyto mikroby pomáhají bojovat proti rostlinným patogenům. Konopí není plodina prostá nemocí a rostliny ohrožuje nepřeberné množství patogenů. Rostlinné patogeny mohou napadat kvetoucí vrcholky, například plíseň šedá (botrytida), bílá plíseň nebo růžová hniloba a hnědá skvrnitost. Ty obvykle neovlivňují ani neinfikují člověka. Výjimkou jsou osoby se sníženou imunitou, například nemocní AIDS nebo lidé podstupující chemoterapii.
Obavy z mikrobiální kontaminace, která ovlivňuje spotřebitele, přicházejí po sklizni během skladování a manipulace. Po smrti rostlin mohou úrodu infikovat znepokojující bakterie a plísně. Přestože může být úroda po sklizni ošetřena, rovněž mrtvé bakterie a houby představují problém, protože mohou způsobovat astma, alergické reakce a zdravotní potíže spojené s mykotoxiny.

Jedy: těžké kovy, pesticidy a další škodlivé látky

Největší nebezpečí bezpochyby představují látky z kategorie jedů. Do této skupiny patří mimo jiné těžké kovy, pesticidy, fungicidy a nebezpečná rozpouštědla. Ve většině případů byly do rostliny přidány již během pěstování nebo při procesu extrakce. Obvykle je to důsledek neznalosti nebo lhostejnosti ke zdraví a prospěchu koncového uživatele.

Těžké kovy jsou nebezpečné kvůli své schopnosti hromadit se v těle až do chvíle, než dosáhnou toxických hodnot. Jeden z autorů těchto řádků se v dětství otrávil olovem a s následky této otravy se potýká dodnes. Konopí je bioakumulátorem, což znamená, že snadno absorbuje těžké kovy z půdy. Hlavními nositeli kontaminace těžkými kovy jsou fosfátové ionty a hydroponická hnojiva jsou vůči tomuto typu kontaminace obzvláště náchylná. McPartland a McKernan uvádějí, že hnojiva určená pro pěstitele konopí mají zaznamenaný problém s obsahem arsenu. Také minerální vlna a další růstová média mohou být kontaminována (viz poznámka pod čarou č. 1).

Testování pesticidů je považováno za obtížnější než testování těžkých kovů, mikrobiálních zamoření nebo potence. Také jejich utajené používání ponechává spotřebitele a regulační orgány v nevědomosti. Jednou z metod, kterou jsme při kontrolách používali ke zjištění, jaké pesticidy se používají, je návštěva growshopů v blízkosti pěstírny. Neopatrní a neetičtí podnikatelé v konopném průmyslu prodávají a používají přebalené pesticidy pro krajinné nebo okrasné plodiny. V panteonu neetických praktik si jedna korporace došla pro zlato tím, že uvedla na trh produkt s názvem Guardian (jako „100% přírodní"), který obsahoval nezveřejněný abamectin. To ohrozilo veřejné zdraví a vedlo k nákladnému stahování produktů z trhu v rámci několika konopných programů ve Spojených státech. V roce 2005 byl zdokumentován první případ hospitalizace v důsledku utajeného používání abamectinu poté, co byl kontaminovanému konopí vystaven jeden z „trimmerů". Od té doby bohužel problém s pesticidy nabobtnal. V souvislosti s konopím a pesticidy došlo k několika významným událostem, včetně pokut ve výši přibližně 18 000 dolarů v jednom z případů, nákladného stahování z trhu, karantény tisíců rostlin ze strany regulačních orgánů a spotřebitelské žaloby týkající se nezveřejněného použití myklobutanilu.

Dobrou zprávou je, že rezidua pesticidů jsou i nadále středem pozornosti studií, normalizačních skupin a průmyslových sdružení. To je totiž podstatou samoregulace a organizacím, které zavádějí osvědčené postupy, se v tomto odvětví začíná dařit. Pěstitelé berou problematiku pesticidů vážně. Mezinárodní asociace pěstitelů konopí se sídlem v Kalifornii se touto problematikou zabývá, poskytuje poradenství, zdroje a výzkum pro pěstitele, regulační orgány a veřejnost. „Naše práce na standardech a vzdělávání připravuje půdu pro svět konopí bez pesticidů," říká Kristin Nevedal (ICFA). Dalšími skupinami, na které je třeba brát zřetel, jsou American Herbal Products Associate, ASTM (D37 The Cannabis Committee) a Patient Focused Certification.

Konopí může být kontaminováno také hnojivy. Postřikování rostlin tekutými hnojivy může vést ke vzniku N-nitrosaminů, které jsou silnými karcinogeny. Čtyři strážci zákona se nakazili plicní histoplazmózou při trhání rostlin marihuany, které byly pravděpodobně hnojeny ptačím guánem kontaminovaným plísněmi. Při nelegálním pěstování konopí v Německu byl používán lidský trus, který byl spojován s výskytem virových infekcí hepatitidy mezi konzumenty konopí. Guáno pravděpodobně nebylo k dispozici nebo bylo příliš drahé.

Image
Původ kontaminantů v konopí a konopných produktech

Aditiva

Aditiva jsou na seznamu zajímavou kategorií. Záměrně se přidávají do extraktů za účelem změny viskozity, vůně nebo chuti a někdy i pro subjektivní účinky, jako je zvýšení energie nebo relaxaci. V jednom obzvláště pochybném případě bylo do baleného konopí určeného pro nelegální trh dokonce přidáváno olovo, aby se zvýšila jeho hmotnost a spotřebitelům tak mohla být účtována vyšší cena.

Mnohá aditiva mají diskutabilní nebo neznámé zdravotní účinky na zdraví spotřebitele. Běžným aditivem jsou terpeny, které jsou obecně považovány za bezpečné v množství vyskytujícím se rostlinách, jako je konopí. Při jejich vysoké koncentraci a chronické konzumaci však mohou způsobovat mimo jiné dýchací potíže. Jeden výrobek od pochybné společnosti obsahoval jako terpenovou přísadu a složku především fenchon, který je terpenem ze seznamu toxických látek EPA. Zatímco v nízkých dávkách jsou terpeny obecně bezpečné, v koncentrovaném množství mohou podle některých organizací představovat zdravotní rizika.

Sporné jsou také příměsi, jako je propylenglykol, který při přehřátí snadno vytváří karcinogeny (například formaldehyd). Nejčastější přísadou, se kterou jsme se setkali při vytváření extraktů pro vaporizaci, je rostlinný glycerin. Jedná se o jednu z látek přidávaných za účelem změny viskozity, která může být použita v jednorázových náplních do vapovacích per. O bezpečnosti inhalace rostlinného glycerinu je toho známo jen málo, což nás přivádí k další kategorii.

Image
Původ kontaminantů v konopí a konopných produktech

Produkty vznikající při spalování

Poslední kategorií jsou produkty spalování. Ty jsou pravděpodobně považovány za nejméně důležité a mají význam pouze u produktů určených ke kouření nebo dabování, které jsou vystaveny vysokému teplu a podléhají pyrolýze. Jedná se pravděpodobně o pro spotřebitele nejnepředvídatelnější riziko, protože konopí je odlišné od jiných zemědělských produktů. U brambor se obvykle neprovádí extrakční proces za účelem jejich dabování a inhalace.

Teplota často urychluje chemické reakce a z tohoto důvodu se chemická rozmanitost konopného produktu při spalování nebo vystavení vysokým teplotám v soupravě pro dabování výrazně zvyšuje. Pomineme-li otázku pesticidů a těžkých kovů, je to problematické, protože neškodné látky se mohou stát ve spalované formě nebezpečnými.

Image
Původ kontaminantů v konopí a konopných produktech

Závěry a řešení pro snižování rizik kontaminace

Existuje celá řada věcí, které může výrobce nebo distributor udělat, aby se výše zmíněným problémům vyhnul. Chcete-li si být jisti, že je produkt bezpečný, nejprve si ověřte, že byl řádně testován. Testovány by měly být polotovary i hotové výrobky. Dobrou praxí je například otestovat rostliny před extrakcí, následně čistý extrakt a potraviny nebo jiné výrobky, do kterých se extrakt přidává. Může se to jevit jako přehnané, ale pokud je zjištěna kontaminace, tato metoda umožňuje určit, odkud v procesu pochází její zdroj.

Pokud jste distributor, můžete výrobce motivovat k nadstandartnímu testování tím, že jim nabídnete vyšší cenu za bezpečnější produkty. Nakonec to dává smysl pro obě strany, protože kontaminant se může šířit i po zabalení, což může působit další ztráty a znehodnotit více produktu, než bylo původně kontaminováno.

Pokud pěstujete konopí a chcete se vyhnout kontaminaci, můžete nechat otestovat vše, co se rostliny jen dotkne. Půdní testy vám prozradí, zda se v půdě nachází olovo nebo jiné těžké kovy. Testy také zjistí, zda byly kontaminovány extrakční stroje nebo rozpouštědlo použité k extrakci. V případě odhalení znečištění tak zabráníte, aby i další šarže výrobku obsahovaly stejné kontaminanty. Není nic horšího než rozebrat a vyčistit celý extrakční stroj jen proto, aby jím proteklo znečištěné rozpouštědlo a bylo nutné jej vyčistit znovu.

I když váš stát či země výrobu konopí nereguluje, lze snadno získat předpisy jiných států či zemí, kterými se můžete řídit, abyste se ujistili, že dodržujete osvědčené postupy. Případně existují osvědčené postupy, které najdete v „American Herbal Pharmacopoeia's Cannabis Monograph" a v dalších zdrojích.

Ředidla lze často nahradit bezpečnými látkami. Pokud potřebujete snížit viskozitu oleje, aby ho bylo možné použit ve vapovacím peru, pak je vhodným řešením přidání dalších terpenů, které jsou v konopí již přítomny. Ovšem za předpokladu, že jsou hladiny aditiv řádně kontrolovány a je použita správná jakost těchto přísad.

Co ale mohou dělat spotřebitelé, aby se vyhnuli výše uvedeným kontaminantům? Zaprvé a především vybírejte konopí, které bylo pokud možno testováno třetí stranou. Pokud máte legální zdroj konopí, upřednostněte jej před černým trhem. Při výběru vapovacího pera se vyhněte perům, která obsahují olej s velmi nízkou viskozitou. Pokud se v něm vzduchová bublina pohybuje stejně rychle jako v rostlinném oleji, není čistý. Pokud musíte konopí kouřit, vodní dýmka sníží množství vdechovaných pesticidů a zplodin hoření. Pokud se chcete vyhnout kouření, je vhodným řešením inhalace konopí vaporizace, při které nevznikají zplodiny hoření. Při vaporizaci se však ujistěte, že vypařujete při optimální teplotě, protože vapování při nízkých teplotách může být zdrojem dalších problémů. Ve neposlední řadě ti, kteří analyzují konopí, často uvádějí, že v hašiši se ve srovnání s výtažky vyskytuje výrazně méně pesticidů.

Image
Původ kontaminantů v konopí a konopných produktech

Ze zapojení třetí strany do procesu certifikace mohou těžit všechny typy provozovatelů a spotřebitelů. Čím více certifikací a akreditací, tím obvykle lépe. Posouvají výrobky a služby k vyšším standardům, předcházejí přísnějším předpisům a umožňují spotřebitelům identifikovat výrobky, které jsou certifikovány podle vyšších standardů.
Nechceme vykreslovat chmurný obraz budoucnosti ani konopného průmyslu. Někdy je však objasnění toho, co na první pohled nevidíme, prvním krokem, abychom si doma udělali pořádek. S rozmachem konopných testovacích laboratoří a díky údajům, které přinášejí, se všichni dozvídáme mnoho nových informací a na světlo se dostávají některé velmi špatné zlozvyky tohoto odvětví. S tím, jak se učíme a rozvíjíme, se jistě objeví i určité problémy, ale ty jsou známkou toho, že se ubíráme správným směrem.

Inspirujme se lídry v oboru a inovativní společnosti a podívejme se, kde leží řešení těchto problémů. Například Bedrocan je společnost, která pěstuje konopí v podmínkách GMP a vyrábí konopnou sušinu, která splňuje farmaceutické normy. Při návštěvě jejich zařízení v Nizozemsku jsme byli trochu šokováni zdánlivým nedostatkem personálu. Celé vegetační období i kvetení probíhá dlouhou dobu za nulového kontaktu člověka s rostlinami. Díky tak přísné kontrole prostředí se jim za 20 let podařilo doslova standardizovat rostlinný produkt s přesností +/- 5 % obsahu kanabinoidů a bez genetického driftu. Ve srovnání s běžnou praxí, kdy denně ručně kontrolujeme rostliny na přítomnost plísní nebo škůdců, jde o velký rozdíl v procesech k dosažení podobného cíle.

Jak se odvětví posouvá kupředu, můžeme v budoucnu očekávat pokaždé vysoce kvalitní, dobře regulované, řádně označené a bezpečné konopí. Je možná těžké odhadnout, kdy přesně se tak stane a bude to odlišné i podle toho, kde žijete, nicméně se to stalo nevyhnutelným. Jednoho dne se matky nebudou muset obávat, jaké konopí konzumují jejich synové a dcery.

Podrobný přehled kontaminantů konopí naleznete na:

McPartland, J. M., & McKernan, K. J. (2017). Contaminants of Concern in Cannabis: Microbes, Heavy Metals and Pesticides. In Cannabis sativa L. - Botany and Biotechnology (Vol. 17, pág. 457–474). Cham: Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-319-54564-6_22

Para obtener más información sobre la Subdivisión de Química del Cannabis de la American Chemical Society de la cual ambos autores son miembros fundadores, visite www.cannachem.org o busque canndchas en las redes sociales.

  1. McPartland, J. M., & McKernan, K. J. (2017). Contaminants of Concern in Cannabis: Microbes, Heavy Metals and Pesticides. In Cannabis sativa L. - Botany and Biotechnology (Vol. 17, pág. 457–474). Cham: Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-319-54564-6_22
  2. Associated Press (2016) Oregon, other states stop sales of pot pesticide due to labeling problem. USA Today, 9 de febrero de 2016
  3. Wyatt K (2015) Marijuana subject to product liability claim in Colorado. US News & World Informe, 5 de octubre de 2015
  4. Shepard M (2013) Maine marijuana company fined $18 K for pesticides. Portland Press Herald, 6 de septiembre de 2013
  5. Cates WC, Warren JW (1975) Hepatitis B in Nuremberg, Germany. Epidemiology of a drug-associated epidemic among US Army soldiers. JAMA 234:930–934 & Alexander T (1987) Hepatitis outbreak linked to imported pot. Sinsemilla Tips 7:22.
  6. Busse, F. P., Fiedler, G. M., Leichtle, A., Hentschel, H., & Stumvoll, M. (2008). Lead Poisoning Due to Adulterated Marijuana in Leipzig. Deutsches Ärzteblatt International, 105(44), 757–762. http://doi.org/10.3238/arztebl.2008.0757

Využívání našeho obsahu ke komerčním účelům není povoleno.

Bez předchozího souhlasu není povolena žádná forma úpravy, adaptace nebo překladu našeho obsahu. V případě stažení a použití našeho obsahu je dovoleno výhradně pro vzdělávací účely a musí být vždy řádně akreditováno. Publikování našeho obsahu není bez výslovného souhlasu povoleno.

Fundación CANNA neodpovídá za názory svých přispěvatelů a autorů.

Štítky :